Кантората предлага консултации по следните въпроси:

  • Данъчноправни консултации, свързани с дейността на търговски дружества
  • Данъчноправни консултации, свързани с дейността на смесени дружества
  • Данъчноправни консултации при вливания, сливания и други
  • Тълкуване и прилагане на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане
  • Корпоративно данъчно облагане
  • ДДС и акцизи